آخرین مراسم ها

حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند 

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آوردکافی(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 373

امام رضاعلیه السلام:

آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید.

کافی،ج۲،ص۲۰۰

حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند 

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد

کافی(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 373

امام رضاعلیه السلام:

آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید.

کافی،ج۲،ص۲۰۰