آخرین مراسم ها

حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند 

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد

کافی(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 373

امام رضاعلیه السلام:

آنکه اندوه مومنی را برطرف کند، خداوند در قیامت غم از دلش بزداید.

کافی،ج۲،ص۲۰۰