فاطمیه اول

سرود  هیئت- ای سمت نوکریت

حاج علی رئیسی

سخرانی

حاج علی رئیسی

روضه

حاج مهدی توکلی

زمینه- چه بی حرم چه باحرم

کربلایی حسین رئیسی

زمینه- وای من

حاج علی رئیسی

شور- مادرجان یا زهرا

حاج علی رئیسی

شور- من رو تنها نگذاری

حاج علی رئیسی

شور- ماه اباعبدالله

حاج علی رئیسی

شور پایانی

حاج علی رئیسی

روضه و دعای پایانی

حاج علی رئیسی