مراسم شب تاجگذاری حضرت مهدی(عج)

مولودی- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

حاج علی رئیسی- صوت چهارم