مراسم شب ازدواج پیامبر(ص) و حضرت خدیجه(س)

سخرانی- حاج علی رئیسی

مولودی- حاج علی رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت اول

حاج علی رئیسی- صوت دوم

حاج علی رئیسی- صوت سوم

حاج علی رئیسی- صوت چهارم

حاج علی رئیسی- صوت پنجم

کربلایی حسین رئیسی

حاج علی رئیسی- صوت ششم

حاج علی رئیسی- صوت هفتم

حاج علی رئیسی- صوت هشتم

مدح و دعای پایانی